محاسبه گمرکی

جهت انجام محاسبه گمرکی، فایل اکسل زیر را دانلود کرده و ورودی های خواسته شده را وارد کنید. هزینه گمرکی به صورت خودکار محاسبه خواهد شد.