از این موارد می‌توان پی برد که تفاوت اصلی بین ترانزیت و ترانشیپ چیست و در واقع فهمید که در حین ترانزیت کالا، هیچ تغییری در ابزار حمل‌و‌نقل به وجود نیامده و کالا تا نقطه مقصد در یک وسیله انتقال اصلی باقی می‌ماند، در حالی که در حین ترانشیپ کالا امکان وقوع یک سری تغییرات وجود داشته و ممکن است وسیله حمل و نقل در مسیر انتقال تغییر پیدا کند. قوانین اعمال شده برای استفاده از هر یک از این روش‌های انتقال بار به نسبت سایر روش‌ها کمتر است. اما پیش بینی‌های لازم برای جلوگیری از وقوع هرگونه فعالیت‌های قاچاقی انجام شده است. برای جلوگیری از چنین اعمال غیر قانونی، تاکید اداره گمرک این است که مبدا ورودی و خروجی محموله حین انتقال بارها یکسان باشد.